O nas

Cele statutowe

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • współdziałanie z samorządem lokalnym poczynając od organów najmniejszych takich jak: sołectwo, a na szczeblu województwa kończąc,
 • integracja środowiska lokalnego zainteresowanego kulturą i zabytkami oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
 • finansowanie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych,
 • organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych,
 • krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 • dbanie o podnoszenie wiedzy intelektualnej w temacie: „Dziedzictwo narodowe”
 • wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i oświatowych,
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,
 • nawiązywanie partnerstw lokalnych w celu realizacji programów aktywności lokalnej,
 • promocję i finansowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku lokalnym,

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Jesteśmy Laureatami konkursu Pro Publico Bono