Dokument o założeniu Bukowiny

Warszawa, 24 stycznia 2007 r.

Archiwum Główne Akt Dawnych
00-263 Warszawa, ul. Długa 7
tel. 831-54-91/92/93
fax. 831-16-08
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny
Bukowina 93
23-425 Biszcza
e-mail: Bukowina.opp@interia.pl

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonych poszukiwań w księgach Metryki Koronnej, w księdze nr 117, na kartach 107v-109v, znaleźliśmy dokument wystawiony przez Stefana Batorego we Lwowie 10 VII 1578 r., zawierający potwierdzenie, że mieszkańcy wsi Bukowina w starostwie krzeszowskim, założonej na tzw. surowym korzeniu (dosł. ex cruda radice) przez Spytka Tarnowskiego, wojewodę sieradzkiego, starostę krzeszowskiego, mają pełnić takie same powinności jak poddani z innych wsi królewskich w starostwie krzeszowskim. Powinności te są opisane w dokumencie Zygmunta Starego wystawionym w Krakowie, na sejmie walnym 24 III 1530 r., powtórzonym przez tego samego władcę w dokumencie wystawionym w miejscowości Wielawieś 28 X 1543 r. oraz przez Zygmunta Augusta w dokumencie wystawionym w Warszawie, na sejmie walnym, 7 I 1558 r. Cały dokument spisano w języku łacińskim. Ponieważ w dokumencie Tarnowski jest wymieniony z tytułem wojewody sieradzkiego, można wnioskować, że założenie Bukowiny, określone w tekście jako dokonane przed kilkoma laty (ante aliquot annos) dokonało się między 1550 a 1552 r.